Студенти и докторанти от специалност История, които са участвали в реализирането на проекти към центъра

 

Студентите по история Камелия Иванова, Веселин Гроздев, Иванка Ованезова, Евелина Миткова, Станислав Филипов, Анастасия Кирилова в продължение на 9 месеца дигитализираха архивни документи в Центрания държавен архив, в Държавния архив-Благоевград и в мултимедийния център в Югозападния университет “Неофит Рилски” по проекта: “Научноинформационен комплекс „Дигитални архиви“ – съвременни перспективи за научно обръщение на националното документално наследство (МОН, 2007-2009, Конкурс „Научна инфраструктура).

 

В центъра за дигитализация на Държавна агенция “Архиви” в София:

  1. Сканирани са 862 оригинални архивни документи -  9376 файла с дигитални образи на отделните страници и са създадени метаданни за тях.
  2. Създадоха база данни “Инвентарни описи” в Exel с повече от 9 000 архивни единици от архивен фонд № 136 Министерски съвет; архивен фонд № 176К (ЦДА) .
  3. Участваха в реализирането на дигитална колекция с протоколи на ЦК на БКП (1944-1950), документи и книги за сайт “Македония”
  4. Участваха в реализирането на дигиталната изложба “100 години българска независимост”
  5. Текстова транскрипция на Дневника на наградените с Възпоменателен кръст
  6.  “За независимостта” - Три тома - 11 490 имена на наградените - 593 страници
  7. Участваха в подготовката на юбилейния лист на Държавна агенция “Архиви”  - “Българската независимост

 

В Лабораторията за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика в Държавен архив-Благоевград:

  1. Дигитализиран е личният фонд на инж. Никола Димков

 

В мултимедийния център в ЮЗУ
Цифровизирани са 102 архивни справочника
Разпечатани са таблата на изложбата “100 години българска независимост”

 

Студентите: Антония Първанова, Методи Методиев, Стефанка Иванова, Мария Киричкова, Мария Чонкова, Атидже Гогунч, Благоевст Лачев провеждха анкети и интервюта, свързани с политиките на социалистическата държава към мюсюлманското население по проекта «Политики и практики на социалистическата държава към мюсюлманското население в Грузия и България (Аджария и Благоевградски окръг)”  (университетски проект ФНИ) 2008 г.

 

Диляна Сарова, Веселин Гроздев, Иванка Ованезова, Нина Маринова, Даниел Манчев, Севдалина Иванова, Мария Янева, Ива Крумова провеждаха интервюта по проектите:  “История на университета в образ и слово” (2006) и “Аудиовизуален университетски архив и музей: за попълване на аудиовизуалния архив за историята на Югозападния университет” (2007)

 

Студентите по история Стела Костова и Филип Петров дигитализираха Списание „Известия и стопански архив (официални известия на Министерство на търговията, промишлеността и труда) – от 1921 година до 1930  по проекта: “Дигитално минало – Югозападна България в периодичните издания” (2010 г.).

 

Докторантите Анастасия Кирилова и Сергей Вучков дигитализираха списание "Тютюнов преглед".