ПУБЛИКАЦИИ


Виртуална Горна Джумая, Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2007

 

Архив на българските архиви, Благоевград, 2003

 

История на местното самоуправление, Благоевград, 2003

 

Ангелова, Милена „Образцово село”. Модернизационният проект за селото
в България. 1937-1944, Благоевград, 2008.

 

Поредица DocWoment

Volume 1. Women and Minorities. Ways of Archiving. Sofia-Vienna, 2009.

Volume 2. Case Work and Social Control in the 20th Century, Kristina Popova, Vaska Stancheva-Popkostadinova (Eds.), Sofia, 2009.

Volume 3. Архиви на жени и малцинства, Благоевград, 2010.

 

Публикации, свързани с реализирането и популяризиране на резулатите от дейността на Мултимедийния център:

 

Илиев, О. “Технически проблеми и въпроси на архивните материали от 20 век в българските архиви”, доклад на Международната конференция на Международния институт по архивознание в Триест и Марибор, 9-12.11.2009

Марков, Н. "Принципи за дигитално представяне на архивни документи в системата на ДАА". Семинар "Мултимедийният архив - проблеми и предизвикателства" на ПУ "Паисий Хилендарски", 17 март 2009 г.

Муратова, Н. „Дигитализиране на архивни фондове на жени в ТДА Габрово и Благоевград”, доклад на Научна конференция „Документалното богатство на институциите от Възраждането до наши дни под научното ръководство на  проф. дин Иван Стоянов, 2 октомври 2009 г.,Актова зала на Априловската гимназия, Габрово

Пискова, М., М. Тодоракова, “Научноинформационен комплекс “Дигитални архиви” – съвременни перспективи за научно обръщение на националното документално наследство” .- Доклад на Национална конференция с международно участие “Електронното управление и архивите в информационното общество”, организирана от Министерство на държавната администрация и административната реформа и Държавна агенция “Архиви”, 10-11 октомври 2007 г., Резиденция “Бояна” – София

Пискова, М. Между традициите и мултимедийните технологии. Обучението по архивистика в Югозападния университет “Неофит Рилски”, В: Българската университетска архивистика като образователен модел – история и бъдеще, Университетски четения по архивистика, т. 1,  С., 2009, с. 198-206

Muratova, N.  THE FIRST WEB CATALOGUE OF WOMEN AND MINORITY ARCHIVE FONDS IN BULGARIA,  Women and Minorities Archives Vol.1, WOMEN AND MINORITIES: WAYS OF ARCHIVING, Sofia-Vienna, 2009, 288-291.

Muratova, N. and Kr. Popova, DIMENSIONS OF THE WOMEN’S VOISES. FOLLOWING ON THE DOCUMENTARY TRACKS OF THE FIRST WOMEN”S PARTIPATION IN ELECTIONS IN BULGARIA (1937-1939), Women and Minorities Archives Vol.1, WOMEN AND MINORITIES: WAYS OF ARCHIVING, Sofia-Vienna, 2009, 133-155

Piskova, M. MEMORY PRESCRIPTIONS: ARCHIVAL POLICIES IN THE SECOND HALF OF THE 20-th CENTURY, Women and Minorities Archives Vol.1, WOMEN AND MINORITIES: WAYS OF ARCHIVING, Sofia-Vienna, 2009, 234-246

Muratova, N. and M.Piskova, Archival education in South-Western University – between the traditions and the modernity., Annual ConferenceA rchivesi n 21" century:a rchival theorya ndp ractice,p rofessionaflo rmation and new trends in the field, held at the Police Academy "Alexandru Ioan Cuza" , Bucharest, R omania) on May 13th-14th 05 2010
100 г. Независимост на България, в-к Труд от 22 септ. 2008 г.  и от 23 септ. 2008 г.

Телевизионни и радиопредавания за откриването на Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление с лаборатории в Университета и в Държавен архив – Благоевград; 10.12.2008 г. – Агенция “Фокус”; радио “Фокус”, канал 1 – РТЦ-Благоевград. http://209.85.135.132/search?q=cache:a_RRWLwTgd4J:www.focus-news.net/%3Fid%3Dn1096411+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&hl=bg&ct=clnk&cd=57&gl=bg
http://www.law.swu.bg/new/mod/forum/discuss.php?d=6

 

ОБРАТНО КЪМ РЕСУРСИ